AssurMifid / Extra info

Sinds 30/04/2014 is de nieuwe wet op AssurMifid van kracht op ons kantoor. Deze regelt de informatie, conflict en transparantieregels waar wij als verzekeringsmakelaar aan dienen te voldoen. Op deze pagina vindt u hierover de nodige informatienota's en reglementen.

 

1. Aangeboden diensten

 

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

1. Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: 


1.de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden;
2.ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en,
3.ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 
 

2. Toezicht van de FSMA

  

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent) onder het nummer 49463 A-cB De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

 
 

3. Beleid inzake belangenconflicten

  

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op volgend document


 

4. Vergoeding

  

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-mailadres: info@delfinka.be.

In het geval met een cliënt een volledige informatiefiche werd ingevuld en ondertekend, bestaat de mogelijkheid om hem de volgende algemene informatie (niet de persoonlijk aan de cliënt gerichte informatie) via de website ter beschikking te stellen: 

1. De voorwaarden van elke verzekeringsovereenkomst, alsook de terbeschikkingstelling en de actualisering van de informatie;deze kan u steeds via ons kantoor opvragen alsook op de website van de verzekeraar terug vinden.
2. Een beschrijving van de aard en risico's van spaar- of beleggingsverzekeringen;
3. De aard, de frequentie en het tijdschema van de rapporten die de dienstverlener aan de cliënt moet toezenden;
4. De kosten en bijbehorende lasten met betrekking tot een verzekeringsbemiddelingsdienst of een verzekeringsovereenkomst; en,
5. Samenvatting van de vergoedingen voor het kantoor kan u hier vinden;

 

 
 

5. Beleid inzake opleidingen

 
Ons kantoor houdt eraan op de hoogte te blijven van wettelijke ontwikkelingen inzake het dienstenaanbod. Meer informatie hierover vindt u hier.

 Laatste nieuws


  Contact


Delfinka bvba
Jos Tilborghsstraat 53 B
2920 Kalmthout - Nieuwmoer

Tel.: 0032 3 667 15 35
Fax.: 0032 3 667 15 36
Email: info@delfinka.be
FSMA: 49463 A-cB
Ondernemingsnummer: 0473941505

Route